GRATIS VERZENDINGboven de €25,-

Voorwaarden winactie

Aanvulling algemene voorwaarden voor deelname aan een winactie van Jasjehandtasje
De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf Jasjehandtasje.

Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Jasjehandtasje behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

Deelname staat open voor personen, woonachting in Nederland en België die bij deelname met geen minimale leeftijdsgrens. Medewerkers van het bedrijf Jasjehandtasje, Benefit en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount op Jasjehandtasje, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

Enkele prijzen die worden beschreven in de winactie kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door Jasjehandtasje bepaald. De winnaar zal door Jasjehandtasje worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail en social media.

De winnaar heeft drie dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt Jasjehandtasje zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Jasjehandtasje is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

De looptijd van een actie op Jasjehandtasje wordt bekend gemaakt via social media, een landingspagina of in een artikel over de desbetreffende winactie. Deelname aan een winactie op Jasjehandtasje bestaat uit het aanmelden van jezelf.

Uitslagen van winacties wordt bekend gemaakt via de speciale landingspagina van de winactie, sociale media of via een artikel. De winnaar zal dan worden gecontacteerd door Jasjehandtasje om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstellingen. De betrokken partner zal vervolgens alle formaliteiten omtrent de overdracht van de prijs overnemen van Jasjehandtasje. Jasjehandtasje is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.

Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn ook niet op naam overdraagbaar. Wanneer een prijs achteraf gewijzigd moet worden door een betrokken webshop, dan is Jasjehandtasje hiervoor niet aansprakelijk. Als de winnaar om wat voor reden dan ook de prijs zou aannemen, is Jasjehandtasje niet aansprakelijk voor een alternatieve prijs.

Spel uitslagen van het bedrijf Jasjehandtasje zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Jasjehandtasje behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

Jasjehandtasje behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Jasjehandtasje of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Jasjehandtasje (“eigen handelen”) zelf e/of het bestuur van Jasjehandtasje. Daarnaast kan Jasjehandtasje geen garantie afgeven dat de website of Sociale pagina’s (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en Snapchat) altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Jasjehandtasje (en derden die betrokken zijn bij de desbetreffende winactie). Daarbij verleen je bij deelname aan een dergelijke actie van Jasjehandtasje toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Jasjehandtasje verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld

Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar klantenservice@jasjehandtasje.nl

Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houden de geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Jasjehandtasje behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische e/of juridische redenen